Bài phỏm - VN86 Club

Skype

bài phỏm
Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website


Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC(28/09/2012)

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC


Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính(28/09/2012)

1. Chức năng: - Giúp Giám đốc trong việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy chế quản lý trong nội bộ Cơ sở.